ENT

ภาควิชา โสต ศอ นาสิก

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิก ที่มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการในระดับอาเซี่ยน และนำความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่ดี

 

Blog phones