ENT
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ : กลืนลำบาก

  สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณน้ำทิพย์ แสงประเสริฐ ธุรการภาควิชาฯ
  โทร: 043-363563, 043-363565
  เอกสารดาวน์โหลด

  หนังสือเชิญประชุม คลิกที่นี่
  กำหนดการคลิกที่นี่
  แผ่นพับคลิกที่นี่
  หนังสืออนุมัติจัดประชุมจากอธิการบดีคลิกที่นี่
  ที่พักแนะนำ 1. โรงแรมยูอินน์ ตรงข้ามรพ.ศรีนครินทร์ โทร : 043 244 555 2. โรงแรมดิ อิมเพรส โทร : 043 242 031

   หมายเหตุ : กำลังดำเนินการขอรับรองหน่วยคะแนน การศึกษาต่อเนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  Read more

 • ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ปณิธาน

  • ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกให้เป็นแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และใฝ่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของประชาชน
  • ปรัชญา: พร้อมใจ มุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติ เสียสละ รับผิดชอบเพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามที่คาดหมาย

  Read more