ENT
 • ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ปณิธาน

  • ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกให้เป็นแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และใฝ่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของประชาชน
  • ปรัชญา: พร้อมใจ มุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติ เสียสละ รับผิดชอบเพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามที่คาดหมาย

  Read more