ENT

ภาควิชา โสต ศอ นาสิก

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิก ที่มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการในระดับอาเซี่ยน และนำความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่ดี

 

Blog phones
 • ประกาศผลการคัดเลือก Fellow Head and Neck ปี 2565

  ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ประจำปีการศึกษา 2565

  ได้แก่   แพทย์หญิงปัทมา มานะวิบูลย์

  Read more

 • ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี2565

  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคจมูก และภูมิแพ้
  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ได้แก่ นายแพทย์ศุภกฤต  ลิ้มพรภักดี

                                                              

  Read more

 • ประกาศผลสอบ FELLOW Oto

  ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคโสตประสาท ประจำปีการศึกษา 2565

  ได้แก่   แพทย์หญิงณัฐภรณ์ ท้วมใจดี

  Read more

 • ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ปณิธาน

  • ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกให้เป็นแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และใฝ่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของประชาชน
  • ปรัชญา: พร้อมใจ มุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติ เสียสละ รับผิดชอบเพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามที่คาดหมาย

  Read more