ENT

โครงการวิจัยภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาที่กำลังดำเนินการ

โครงการวิจัยของ Resident 
ลำดับ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา เลขที่จริยธรรม วันหมดอายุจริยธรรม
1 การศึกษาประสิทธิผลของยาบูดีโซไนด์รูปแบบหยอดจมูกท่าศีรษะกระหม่อมแตะพื้นระนาบในผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังหลังได้รับการผ่าตัดไซนัสฟรอนตัล (Effectiveness of budesonide nasal instillation in a vertex-to-floor position in chronic rhinosinusitis patients  underwent endoscopic frontal sinus surgery: a randomized, controlled trial) พญ.นวรัตน์  วัชรโยธิน 1. อ.สงวนศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ
2. ผศ.ดร.นพ.มล. กรเกียรติ์ สนิทวงศ์
3. รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
4. รศ.พญ.สุพินดา ชูสกุล
5. อ.พรเทพ เกษมศิริ
6. อ.เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์
HE581299 25 สิงหาคม 2561
6 การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาละลายขี้หู 2.5% โซเดียมไบคาร์บอเนต และดอคูเสดโซเดียม ในผู้ป่วยขี้หูอุดตัน (Ceruminolytic Efficacy of 2.5% Sodium bicarbonate and Docusate sodium in patient with impacted cerumen. A randomized, controlled trial) พญ.จันธิชา  เลาหกิตติกุล 1. อ.สมชาย ศรีร่มโพธิ์ทอง
2. อ.ภาธร ภิรมย์ไชย
3. ภญ.ศิริโชค  คุณวงศ์กฤต
HE591186 10 พฤษภาคม 2561
7 การทดสอบวินิจฉัยเมทิลลีนบลูแบบพ่นเพื่อช่วยในการระบุตำแหน่งต่อมพาราไทรอยด์ในระหว่างการผ่าตัดผู้ป่วยที่ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ (Intraoperative methylene blue spray to identify parathyroid gland during thyroidectomy : a diagnostic test) พญ.ทิพย์ไพลิน จึงตระกูล 1. อ.ภาธร  ภิรมย์ไชย
2. อ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์
3. อ.พรเทพ  เกษมศิริ
4. อ.ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา
HE591169 3 พฤษภาคม 2561
8 การพัฒนาแบบสอบถามคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะเฉียบพลัน (Development of acute vertigo questionnaire to screening stroke) พญ.ภัทราพร จันทร์เพ็ญ 1. อ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
2. อ.สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง
3. อ.สมชาย ศรีร่มโพธิ์ทอง
4. อ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
HE591174 3 พฤษภาคม 2561
9 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไทรอยด์ด้วยการส่องกล้องกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม (Comparison of quality of life between patients underwent endoscopic thyroid surgery and conventional surgery) พญ.ทรงพร  ตระกูลขจรศักดิ์ 1. อ.พรเทพ  เกษมศิริ
2. อ.ภาธร ภิรมย์ไชย
3. อ.ธีรพร รัตนาเอนกชัย
HE591505 20 ธันวาคม 2561
10 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการใช้จุกหูฟังสวมกระบอกฉีดยาเพื่อใช้ล้างจมูก นพ.ชญากร  พันธุ์นิกุล 1. อ.ภาธร  ภิรมย์ไชย
2. อ.สงวนศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ
HE601024 7 มีนาคม 2561
11 ผลของอะโบโบทูลินั่ม ท็อกซิน เอในขนาดต่ำในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Effects of Low dose  abobotulinum toxin A injection in allergic rhinitis) นพ.วรกิตติ์ พรอำนวย 1. อ.พัชรีพร แซ่เซียว
2. อ.เสกสันต์  ชัยนันท์สมิตย์
3. อ.ภาธร  ภิรมย์ไชย
HE601288 1 สิงหาคม 2561
12 แปลและการทดสอบเนื้อหาของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไทรอยด์ ThyPRO ในฉบับภาษาไทย (Translation and content validation of Thai version (ThyPROth) of the thyroid-specific quality of life questionnaire ThyPRO) นพ.ศุภชาติ ชัยอุดมสม 1. อ.ภาธร  ภิรมย์ไชย
2. อ.ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์
HE601276 22 สิงหาคม 2561
13 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือ RFID (Radiofrequency identification)ในการตรวจหาผ้าก๊อซในการผ่าตัดบริเวณศีรษะและลำคอ (Effectiveness of Radiofrequency identification using for detecting retained Surgical Gauze Sponge in head and neck surgery) พญ.กิติยา ศรีชวนชื่นสกุล 1. อ.ภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท์
2. อ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์
HE601291 ได้รับการยกเว้นจริยธรรม
14 การศึกษาการแพร่กระจายของมะเร็งในช่องปากไปยังต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่างในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Metastasis to submandibular gland in oral cavity carcinoma in Srinagarind hospital) พญ.สุจิตรา เศรษฐานุรักษ์กุล  1. อ.วัชรีพร ตีระมาศวณิช
2. อ.ภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท์
3. อ.ธีรพร  รัตนาอเนกชัย
4. อ.ปิติ  อึ้งอารีย์วิทยา
HE601331 26 สิงหาคม 2561
15 การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมโดยการใช้ดนตรีบำบัดในผู้ป่วยที่มีเสียงดังในหู พญ.ชมพูนุท ศรีสุขุมชัย 1. รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
2. ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
3. ผศ.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย
4. รศ.นพ.สมชาย ศรีร่มโพธิ์ทอง
5. ผศ.พนิดา ธนาวิรัตนานิจ
6. ผศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ
7. อ.พญ.นิชธิมา ฉายะโอภาส
HE601455 12 ธันวาคม 2561
16 การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมโดยใช้โปรแกรมประยุกต์เสียงดนตรีบำบัดแบบจำเพาะในโทรศัพท์มือถือในผู้ป่วยที่มีเสียงดังในหู นพ.ณัฐวุฒิ ชคัตตรัย 1. อ.พญ. ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์
2. อ.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย
3. รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
4. ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
HE611274 3 กรกฎาคม 2562
17 ผลการบริหารด้วยตนเองของผู้ป่วยต่อภาวะอาการเวียนศีรษะเหตุจากกล้ามเนื้อคอ พญ.ณัฐภรณ์ ท้วมใจดี 1. รศ.นพ.สมชาย ศรีร่มโพธิ์ทอง
2. ผศ.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย
3. รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
HE611337 21 สิงหาคม 2562
18 ประโยชน์ของการรักษาต่ออัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ชนิดอะนาพลาสติก พญ.พิมพิกา ชัยศักกรีนนท์ 1. อ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ
2. ผศ.นพ.สุรพล ซื่อตรง
3. ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
4. รศ.นพ.ธีรพร รัตนาอเนกชัย
5. อ.พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์
6. อ.พญ.วัชรีพร ตีระมาศวนิช
7. อ.พญ.คัทลียา เกษมศิริ
HE611221 ได้รับการยกเว้นจริยธรรม
19 การศึกษาพิสัยข้อและคุณภาพชีวิตภายหลังการออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยที่ได้รับผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ พญ.สุทธิพร หมวดไธสง 1. อ.พญ.วัชรีพร ตีระมาศวณิช
2. อ.พญ.พัทธ์ปิยา สีระสาพร
3. ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท์
4. รศ.นพ.ธีรพร  รัตนาอเนกชัย
5. อ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ
6. อ.พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์
HE611488 อยู่ระหว่างการพิจารณาจริยธรรม