ENT

ประกาศผลสอบแพทย์ใช้ทุนปีการศึกษา 2564

****ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุนประจำปี 2564****
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

1.           นพ.วริชญา   วิริยะไชยกุล

2.           พญ.มนรดา  พรหมประดิษฐ์ 

3.           พญ.กัญญาวีร์  จันทภูมิ

4.           พญ.ปณาลี  โชติวิเชียร

5.           พญ.ชณากานต์  ลีลาเลิศแล้ว

 สำรอง

1.           พญ.ปิยะดารัตน์  อัศวะสกุลโชคดี

2.           พญ.รวิสรา  โอภาสเจริญกิจ

3.           พญ.ตวงพร  พรชัย