ENT

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน

 • ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกให้เป็นแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และใฝ่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของประชาชน
 • ปรัชญา: พร้อมใจ มุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติ เสียสละ รับผิดชอบเพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามที่คาดหมาย

วิสัยทัศน์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิก ที่มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการในระดับอาเซี่ยน และนำความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

 • สอนนักศึกษาแพทย์ให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานทางหูคอจมูกไม่น้อยกว่ามาตรฐานแพทยสภา
 • ผลิตโสต ศอ นาสิกแพทย์ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
 • เป็นสถาบันการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางโสต ศอ นาสิกที่ครบวงจรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 • ทำการวิจัยเพื่อหาความรู้ใหม่ที่ตอบสนองปัญหาของสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศ
 • ให้บริการวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และชุมชน
 • สนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้นต่ำตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านดังนี้

 1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
  1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางหูคอจมูก ศีรษะ ใบหน้า ทางเดินหายใจและทางเดินอาหารส่วนต้น (โรคทางหูคอจมูกฯ)
  2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมเพื่อการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
  3. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินของทางหูคอจมูก
  4. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาอื่น
 2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน(Medical Knowledge and Skills)
  1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโรคทางหูคอจมูกฯ
  2. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเกี่ยวกับโรคทางหูคอจมูก การใช้เครื่องมือเพื่อวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู รวมทั้งหัตถการทางหูคอจมูกฯ
 3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
  1. มีความสามารถในการดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
  2. มีความสามารถในการวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์
  3. มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย
  4. มีความสามารถในการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
 4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
  1. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ
  2. มีความสามารถและทักษะในการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหา
  3. มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
  4. มีความสามารถและทักษะในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะโรคทางหูคอจมูกฯ
  5. มีความสามารถและทักษะในการทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
  1. มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ
  2. มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
  3. มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
  4. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional development)
  5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  6. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
 6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
  1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
  2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
  3. มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ