ENT

วันหยุดพิเศษของห้องตรวจ

  • ห้องตรวจ หู คอ จมูก หยุดให้บริการตรวจรักษาทุกวันพฤหัส เนื่องจากเป็นวันวิชาการของภาควิชาโสต ศอ นาสิก แต่ยังคงให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน

  • วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 จัดการประชุมวิชาการ THE 7th KHON KAEN INTERNATIONAL COURSE IN ADVANCED ENDOSOCPIC SINUS AND SKULL BASE SURGERY & The 14th KHON KAEN FESS COURSE: HANDS-ON DISSECTION IN FRESH FROZEN CADAVERS งดให้บริการรักษาผู้ป่วย แต่ยังคงให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
  • วันที่ 28-29 มกราคม 2562 จัดประชุม Temporal bone course งดให้บริการรักษาผู้ป่วย แต่ยังคงให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน