ENT

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดโรคหูคอจมูก

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดโรคหูคอจมูก

1. ห้องผ่าตัดเล็ก

อยู่ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกหูคอจมูก ใช้สำหรับทำหัตถการเล็กโดยไม่ได้วางยาสลบ (ใช้เฉพาะยาชา เฉพาะที่) หลังจากทำเสร็จแล้วผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ เช่นการส่องกล้องตรวจหู คอ จมูก การผ่า ตัดซิสต์ ต่อมน้ำเหลืองขนาดเล็ก การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ การทำความสะอาดช่องหู

2. ห้องผ่าตัดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 หน้าห้องอภิบาลอายุรกรรม (ICU อายุรกรรม)

 ส่วนมากจะใช้เพื่อผ่าตัดในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการระงับความรู้สึกด้วยการวางยาสลบ หรือในบางกรณีจะให้บริการผู้ป่วยที่ระงับความรู้สึกด้วยยาชาเฉพาะที่ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการ ทำ ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ป่วยที่แพทย์นัดมาผ่าตัด ในกรณีที่แพทย์นัดวันผ่าตัดแล้ว ต่อมาผู้ป่วยอยากจะ ขอเลื่อนนัดไปวันอื่น หรือของดผ่าตัด ควรโทรศัพท์แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าให้เร็วที่สุด เพื่อที่แพทย์จะได้ จัดสรรเวลาผ่าตัดให้ผู้ป่วยรายอื่นต่อไป (หมายเลขโทรศัพท์ 043-3636746, 043-3636747)

 ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลต่อไปนี้แก่แพทย์เมื่อได้รับการนัดผ่าตัด

  1. โรคประจำตัว
  2. ยาที่กินประจำ เช่น - ยาห้ามเลือด หรือ ยาต้านเกร็ดเลือดแข็งตัว หรือไม่ ซึ่งจะต้องงดก่อนวันผ่าตัดอย่างน้อย 7 วัน - ยารักษาเบาหวาน - ยารักษาโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง - ยาสเตียรอยด์ - ยาสมุนไพร
  3. ประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หากเป็นไปได้ ควรมีเอกสารประวัติการรักษาจากแพทย์ที่โรง พยาบาลอื่นด้วย

 โดยทั่วไปแพทย์จะประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเสมอ ในกรณีที่มีโรคประจำตัวที่สำคัญ เช่นโรคหัวใจ โรคปอด ความดันโลหิตสูง ในบางกรณีอาจต้องมีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ให้การดูแลรักษาร่วม จนมีความมั่นใจว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการผ่าตัดน้อยที่สุด แพทย์ผู้ผ่าตัดจะให้ข้อมูล ความเสี่ยงและผลดีของการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยและญาติก่อนผ่าตัดเสมอ

 ทันทีที่ทราบว่าแพทย์นัดเข้านอนภายในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติสามารถแสดงความประสงค์ว่า ต้องการนอนรักษาที่หอผู้ป่วยพิเศษ หรือหอผู้ป่วยทั่วไป (หอผู้ป่วยสามัญ_หอผู้ป่วย 5 ง.) ได้ที่แผนกจอง ห้อง ชั้น 1 ตึกสว.1 ได้ตั้งแต่วันที่ทราบว่าจะได้นอนรักษาภายในโรงพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษสำหรับผู้ป่วย หูคอจมูกสามารถนอนได้ที่หอผู้ป่วยสว.ชั้น 11 ถึง ชั้น 15 และห้องพิเศษที่หอผู้ป่วย 5 ง. ซึ่งมีเพียง 4 ห้อง สำหรับหอผู้ป่วยสามัญได้แก่หอผู้ป่วย 5 ง.แห่งเดียว ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนัก และต้องได้รับการเฝ้า ติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด จะให้นอนเฉพาะที่หอผู้ป่วย 5 ง.

 โดยทั่วไปแพทย์จะให้ผู้ป่วยเข้านอนภายในโรงพยาบาลก่อนวันผ่าตัดอย่างน้อย 1 วัน เพื่อเตรียม ความพร้อมให้ผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการระงับความรู้สึกด้วยการวางยาสลบ ผู้ป่วยต้องงด อาหารและน้ำประมาณ 8 ชั่วโมงก่อนเวลาผ่าตัด โดยทั่วไปมักจะให้งดอาหารและน้ำหลังเที่ยงคืนสำหรับผู้ ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดช่วงก่อนเที่ยง

คืนก่อนวันผ่าตัด แนะนำให้ผู้ป่วยพักผ่อน ทำใจให้สบาย และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ หรือแพทย์ได้

เมื่อพยาบาลมารับผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด ให้ผู้ป่วยเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

ก่อนเวลาผ่าตัด พยาบาลจะมารับผู้ป่วยจากตึกผู้ป่วยไปห้องผ่าตัดตามลำดับคิวผ่าตัด ผู้ป่วยจะนอน รอที่จุดพักภายในห้องผ่าตัดก่อนเวลาผ่าตัดประมาณ 30 -60 นาที ซึ่งในระหว่างรอการผ่าตัด จะมีพยาบาล ดูแลท่าน เวลาที่ใช้ในการผ่าตัดขึ้นอยู่กับชนิดของการผ่าตัดและความยากง่ายในแต่ละโรค หลังผ่าตัดเสร็จ ผู้ป่วยจะได้รับการย้ายไปที่ห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรือจนแพทย์เห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงส่งกลับตึกผู้ป่วย